ITA องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวITA องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

              o1 โครงสร้าง

              o2 ข้อมูลผู้บริหาร

              o3 อำนาจหน้าที่

              o4 แผนยุทธศาสตร์
                  แผนพัฒนาหน่วยงาน

              o5 ข้อมูลการติดต่อ

              o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      การประชาสัมพันธ์

              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

           o8 Q&A

           o9 Social Network

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

              o10 แผนการดำเนินงานประจำปี

              o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

              o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

      การปฏิบัติงาน

              o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      การให้บริการ

              o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

              o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

              o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

              o17 E-service

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

              o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

              o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

              o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

              o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

              o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

              o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

              o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

              o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

              o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      แผนป้องกันการทุจริต

              o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

              o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

              o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

              o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese
 


 
QR Code
อบต.คูบัว

 
ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี โทร 0-3273-0172